PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  W NIECHANOWIE

„Dzieci, które często chwalimy, są otwarte, mają poczucie własnej wartości,
nie boją się ryzyka, kochają ludzi i siebie.
Te zaś, które są ganione, stają się niepewne lub zbuntowane,
nisko oceniają swoje możliwości, niechętnie podejmują się nowych zadań”.

 1. Carlson

 

I  WSTĘP:

Wychowanie dzieci i młodzieży to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Nikt nie potrafi podać gotowej recepty, jak wychować młodego człowieka, by stał się mądrym, obywatelem swojego kraju. W procesie wychowania najważniejsi są rodzice. To od nich zależy, jakie wartości chcą pielęgnować w swoim dziecku, jakie ukształtować postawy, by móc wychować dobrego człowieka. Ważne jest to,  by jemu było dobrze w środowisku, w którym będzie żył, ale także by innym było dobrze z nim. 

Dziecko trafia do szkoły i tutaj bardzo ważne jest wychowanie, za które odpowiadają nauczyciele. W myśl zapisów podstawy programowej:

„Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.”

 Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem każdego nauczyciela, pedagoga, psychologa, ale także rodziców, których rola jest niezwykle istotna w procesie tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju, ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie
i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Zarówno profilaktyka jak i wychowanie stanowią nieodłączną, integralną całość, dzięki którym kształtuje się osobowość młodego człowieka.  

 

Program wychowawczo- profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, poprzedzony diagnozą tych potrzeb. Ważne są również treści, które wynikają
z potrzeb lokalnego środowiska. Najważniejszą kwestią jest poczucie bezpieczeństwa, stworzenie klimatu, który będzie sprzyjał nauce i pracy. Istotą programu jest dążenie do ukształtowania postaw uczniów, które cechuje: kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, empatia, szacunek do drugiego człowieka, komunikatywność oraz  poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), które łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program obejmuje treści i działania zarówno o charakterze wychowawczym jak
i profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Podstawą do planowania działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych
i informacyjnych jest diagnoza, na podstawie której dokonano oceny czynników i czynników chroniących. Diagnoza opiera się na:

– wnioskach i ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki z ubiegłego roku;

– analizie zachowań uczniów w szkole;

– wnioskach z obserwacji nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa oraz innych pracowników szkoły;

– analizie dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej;

– analizie występujących w szkole problemów.

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 
 1. Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, odpowiedzialność, miłość, lojalność, nauka, zrozumienie, wspólnota, piękno, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, pasja, prawość, rodzina, rozwój, patriotyzm.
 2. Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla  innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.
 3. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 4. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego aby nasi wychowankowie byli: uczciwi, odpowiedzialni, wytrwali, wiarygodni, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą
i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest także, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla inny kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

Opracowując program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniono:

 1. Aktualne przepisy prawa oświatowego.
 2. Diagnozę potrzeb w zakresie niwelowania problemów wychowawczych przeprowadzoną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli.
 3. Analizę środowiska lokalnego, jego potrzeb i sytuacji.
 4. Badania w zakresie zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku lokalnym
 5. Dotychczasowe doświadczenia szkoły w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych

III. PODSTAWA PRAWNA:

 • art.26, 84 ust. 2 pkt 1; ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U z 11 stycznia 2017r. poz.59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 • Statut Szkoły 
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania



 

 • CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:

 

 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,  regionalnej , lokalnej i szkolnej;
 2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, komunikowania się z innymi osobami, w tym w rówieśnikami i osobami dorosłymi;
 3. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, respektowania przyjętych zasad i norm społecznych;
 4. Poznawanie zagrożeń współczesnego świata oraz sposobów reagowania na te zagrożenia;
 5. Upowszechnianie czytelnictwa, rozbudzanie potrzeby poszukiwania wiedzy z różnych źródeł;
 6. Przygotowanie do odbioru dóbr kultury;
 7. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i higienicznych, rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów zachowania chroniącego zdrowia swoje i innych, dbałość
  o prawidłowe odżywianie, motywowanie do prowadzenia  zdrowego trybu życia;
 8. Unikanie sytuacji zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu, profilaktyka zachowań ryzykownych i profilaktyka uzależnień;
 9.  Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji;
 10. Dbałość o rozwój fizyczny, promowanie sprawności fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, uprawiania różnych dyscyplin sportu. 

MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

 • WIZJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła jest szkołą życzliwą i przyjazną uczniowi. Cechują ją otwartość na problemy uczniów i nowoczesność. Istotna jest współpraca z rodzicami i zaangażowanie ich w życie szkoły.  Dbamy o bezpieczeństwo i stwarzamy optymalne warunki dla rozwoju naszych uczniów. Kształtujemy postawy uczniów oparte na szacunku dla drugiego człowieka. Rozwijamy i utrwalamy wiedzę o dziedzictwie kulturowym naszej małej ojczyzny, naszego kraju i Europy.  Dbamy, by nasi uczniowie byli otwarci na współczesne zdobycze cywilizacyjne, jednocześnie znając ich zagrożenia. Uczymy dbać o środowisko naturalne. 

 

 

 • MISJA  SZKOŁY

 

Oferujemy naszym uczniom dobre warunki lokalowe i wyposażenie, które pozwolą na wszechstronny rozwój. Wzbogacamy i modyfikujemy, według potrzeb uczniów, ofertę szkoły: koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, opiekę psychologiczno- pedagogiczną. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, by nasi uczniowie kształtowali postawy zarówno moralne jak i obywatelskie. Stwarzamy warunki do twórczej i aktywnej działalności uczniowskiej, zachęcamy i motywujemy naszych podopiecznych do osiągania sukcesów. Rozbudzamy szacunek do nauki i poszukiwania wiedzy z różnych źródeł. Szkoła zachęca do działań nieszablonowych, zespołowych i twórczych. Dbamy o jak najlepszą atmosferę
w pracy i nauce.   Przygotowujemy uczniów do radzenia sobie w życiu, poprzez pokonywanie trudności i rozwiązywanie problemów. Uczymy tolerancji, poczucia sprawiedliwości, uczciwości i szacunku dla ludzi. 

 1. SYLWETKA ABSOWENTA

Uczeń naszej szkoły: 

 1. Wie, że zdobywanie wiedzy i umiejętności jest kluczem do własnego sukcesu;
 2. Zna własne wartości i kieruje się nimi w dokonywaniu wyborów;
 3. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w otaczającym świecie;
 4. Umie porozumiewać się w języku obcym w codziennych sytuacjach i rozumie potrzebę doskonalenia kompetencji językowych ;
 5. Poszukuje wiedzę w różnych źródłach informacji i  kultury;
 6. Ma poczucie własnej wartości, jest asertywny;
 7. Posługuje się na poziomie podstawowym i rozszerzonym technologią informacyjną;
 8. Jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej;
 9. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;
 10. Utożsamia się ze swoją małą i dużą ojczyzną;
 11. Jest przygotowany do odbioru różnych dóbr kultury
 12. Ma poczucie tożsamości europejskiej;
 13. Jest otwarty, dociekliwy, dąży z uporem do celu;
 14. Okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom;
 15. Potrafi współpracować w grupie;
 16. Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego;
 17. Kieruje się w życiu uczciwością, sumiennością i tolerancją, jest empatyczny.
 1. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowy rozwój naszych wychowanków. Prawidłowo przebiegający proces wychowawczy wymaga zaangażowania uczniów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców i rodziców. Poniżej proponowane zadania dla poszczególnych uczestników programu:

 

 • Uczniowie: 

 

 1. przestrzegają statutowych praw i obowiązków ucznia;
 2. angażują się w życie szkoły;
 3. przestrzegają zasad współżycia społecznego i szkolnego;
 4. przestrzegają szkolnych procedur i regulaminów;
 5. akceptują innych uczniów, szanują ich prawa, stają w obronie słabszych
  i pokrzywdzonych;
 6. wyrażają opinie na temat kar i nagród przyznawanych uczniom;
 7. uczą się samodzielności i odpowiadania za własne decyzje i zachowania
 8. prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o własne i innych zdrowie i życie;
 9. uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);
 10. szanują narodowe i regionalne tradycje i obyczaje.

 

 • Nauczyciele:

 

 1. realizują założenia programu wychowawczo-profilaktycznego;
 2. współtworzą atmosferę życzliwości, zrozumienia , szacunku dla innych;
 3. stanowią autorytet moralny oraz autorytet kompetencji , merytorycznego przygotowania do wykonywania swojej pracy pedagogicznej;
 4. oddziałują wychowawczo na uczniów, niezależnie od wykonywanej pracy dydaktycznej;
 5. odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów podczas ich pobytu
  w szkole oraz podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych;
 6. udzielają pomocy, wskazówek, porad w sytuacji niepowodzeń szkolnych;
 7. starają się wzbudzać zaufanie, interesować się problemami młodzieży;
 8. zauważają zainteresowania, pasje i talenty uczniowskie, wspierają rozwój uczniów;
 9. inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, kreatywności, aktywności
  i samodzielności;
 10. wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 
 11. wychowują dzieci i młodzież w poczuciu przynależności regionalnej i narodowej;
 12. reagują na wszelkie przejawy dyskryminacji, przemocy, nietolerancji i innych zachowań ryzykownych;
 13. dbają o rozwój kulturalny młodych ludzi, zachęcają do czytelnictwa; 

 

 • Rodzice: 

 

 1. wychowują swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami;
 2. znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny;
 3. wspierają nauczycieli w realizacji zamierzeń programu wychowawczo-profilaktycznego;
 4. wspierają swoje dzieci w rozwijaniu talentów i zainteresowań;
 5. dbają o aktywne formy wypoczynku dla swoich dzieci;
 6. dbają o prawidłowe, zdrowe odżywianie dzieci, promują zdrowy tryb życia;
 7. aktywnie uczestniczą w życiu szkoły
 8. wspierają nauczycieli, pedagoga, psychologa w realizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla swoich dzieci; 

 

 • Wychowawcy:

 

 1. wspierają rodziców w procesie wychowania
 2. dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
 3. wspierają samodzielność uczniów
 4. opracowują i realizują program wychowawczo-profilaktyczny
 5. wnioskują o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 6. podejmują działania w przypadkach stosowanej przemocy wobec dzieci
  i młodzieży
 7. współpracują z pedagogiem, psychologiem, sądem rodzinnym, policją, kuratorami
 8. koordynują działania wychowawcze i profilaktyczne w klasie
 9. informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 10. współpracują z rodzicami uczniów  we wszystkich sprawach wychowawczych
  i profilaktycznych

 

 

 • Psycholog i pedagog

 

 1. diagnozują sytuacje wychowawcze w klasach w celu rozwiązywania problemów;
 2. diagnozują sytuacje indywidualne uczniów w celu rozpoznania problemów uczniów;
 3. przeprowadzają badania, ankiety socjometryczne, celem wspierania wychowawców w ich pracy z uczniami; 
 4. udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
 5. wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 6. podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 
 7. przeprowadzają mediacje w klasach i indywidualnie z uczniami;
 8. opracowują i realizują program wychowawczo-profilaktyczny. 
 9. minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, inicjują różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, koordynują tę pomoc w szkole;
 10. wspierają rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym i profilaktycznym,
  w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów.  

VII. TREŚCI I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH

ORAZ POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI DO SPOŁECZNOŚCI

SZKOLNEJ, POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ.

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposoby realizacji zadań

1.

Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Rozwijanie samorządności uczniów. 


Uczenie zasad demokracji. 


Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej

Udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego. 

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły. 

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych.  

 Pogadanki i spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi.

Podkreślanie znaczenia twórczych postaw oraz działalności dodatkowej na rzecz środowiska, szkoły.

2.

Zapoznanie uczniów każdej klasy ze Statutem Szkoły, Programem wychowawczo-profilaktycznym, Koncepcją Pracy Szkoły i regulaminami, prawami i obowiązkami ucznia, procedurami szkolnymi

Ustalenie zasad współżycia w grupie, ustalenie
i przestrzeganie powszechnie stosowanych norm społecznych.


Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego

Poznanie i respektowanie procedur szkolnych oraz praw i obowiązków ucznia 

Przedstawienie dokumentów szkoły podczas lekcji wychowawczych, omówienie zasad współżycia społecznego podczas spotkań klasowych.

3.

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji 

Rozwijanie uczuć patriotycznych i przynależności do kraju i „małej ojczyzny”

Poznanie sylwetki Patrona szkoły.

Kultywowanie tradycji szkolnej.

Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej.

Poznanie historii i tradycji własnej rodziny.

Doskonalenie znajomości hymnu państwowego 

Uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, dbałość
o właściwe zachowanie.

Dbanie o odpowiedni strój
w czasie świąt szkolnych, akademii. 

 Opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. 


Aktywne uczestnictwo 
w uroczystości Dnia Patrona Szkoły
i troska o pamiątki po Nim. Konkursy wiedzy o patronie szkoły. 

Prowadzenie kroniki szkoły oraz

 strony internetowej.

Wycieczki, lekcje muzealne.

4. 

Rozwijanie i kształtowanie tolerancji wobec innych

Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo. 

Organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi, organizowanie uroczystości i imprez promujących tolerancję wobec inności.

Spotkania z seniorami z okazji Dnia Babci Dziadka, 

Reprezentowanie szkoły czasie uroczystości lokalnych

5.

Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy. 

Promowanie zainteresowań i pasji uczniowskich

Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych, organizowanie zawodów sportowych, prezentacja projektów edukacyjnych na forum szkoły, organizowanie wystaw prac uczniowskich.

6.

Działania Wolontariatu, akcje charytatywne

Rozwijanie empatii, zrozumienia, potrzeby pomagania innym.

Organizowania pracy Rady Wolontariatu, nawiązywanie współpracy ze Stowarzyszeniami, Fundacjami i organizacjami działającym na rzecz pomocy innym.

7.

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów. 

Rozwijanie potrzeby czytania, kształtowanie umiejętności wyboru ciekawych książek i publikacji

Konkursy pięknego czytania w kl.1-3 i 4-8. Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci i młodzieży. Spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży

8.

Dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu kultury osobistej

Budowanie systemu wartości, opartego na rozpoznawaniu dobra i zła, wdrażanie do rozmawiania, uważnego słuchania, zawierania  kompromisów. 

Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych
i rówieśników.

Wzmacnianie pozytywnych postaw.

Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę  języka.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

Poszanowanie własnych oraz cudzych dóbr materialnych oraz mienia szkoły.




Prowadzenie lekcji wychowawczych prezentujących autorytety moralne, prezentacja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, organizowanie konkursów promujących właściwe zachowania np. Konkurs na Damę
i Dżentelmena, organizacja Dni Kulturalnych itp

9.

Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych 

Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej:  uszanowanie zdania innych obrona własnego zdania; umiejętność odmowy
w przypadku niewłaściwych propozycji, dokonywanie trafnych wyborów. Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego

Realizacja wybranych programów profilaktycznych, 

Nawiązywanie współpracy z policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, poradniami rodzinnymi.

Stawianie uczniów w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów.

10.

Wspólne działania szkoły i rodziców w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego


Badanie opinii rodziców odnośnie podejmowanych przez szkołę działań edukacyjnych oraz profilaktyczno-wychowawczych.

Precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów. 


Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów
z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych. 



Działania dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur
i reagowania w sytuacjach zagrażających życiu
i bezpieczeństwu uczniów. 


Angażowanie rodziców do uczestnictwa
i współorganizowania uroczystości

 i wyjazdów klasowych, szkolnych. 

Udział rodziców w ewaluacji działań szkoły odnośnie: 

 – skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych; 

– wewnątrzszkolnego  systemu oceniania. 

Zaangażowanie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych: 

Udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

Udział w uroczystościach
i imprezach szkolnych, klasowych; 

Współpraca z rodzicami
w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka. 

Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia. 




Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości różnych postaw wychowawczych, np. nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp. 


Uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych, warsztatach artystycznych. 


Nagradzanie rodziców wyróżnieniami i dyplomami za  pracę na rzecz szkoły. 


WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

1.

Promowanie zdrowego trybu życia

Kształtowanie nawyków
i przyzwyczajeń zdrowotno-higienicznych

Promowanie aktywnego trybu życia

Wyrabianie świadomości, że aktywność fizyczna jest wyznacznikiem zdrowia

Uzmysłowienie szkodliwości spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków dopalaczy

Dostarczenie uczniom informacji na temat właściwego  odżywiania.

Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia profilaktyczne , spotkania
z policjantem , lekarzem, psychologiem, pedagogiem. 

Spotkania z pielęgniarką, dietetykiem, organizowanie wystaw, prezentacji przedstawień profilaktycznych oraz zajęć.

2.

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu 

Korygowanie wad postawy oraz wymowy. 


Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny. 



Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania
i wypoczynku. 


Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego. 


Kształtowanie sprawności fizycznej.


Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły. 

. Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych. Ustalenie tematów zajęć lekcji wychowawczych, realizujących edukację zdrowotną. 

Pogadanki na temat organizowania czynnego wypoczynku w czasie wolnym, organizacja konkursów dotyczące zdrowego stylu życia. 


Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

Spotkanie z policjantem

3.

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wzbogacenie wiedzy uczniów o skuteczne metody
i techniki uczenia się, planowania nauki
i gospodarowania czasem wolnym.

Zapoznanie uczniów i rodziców
z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły.

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich. 

Współpraca z powołanymi do tego instytucjami.

Uwzględnianie w pracy z uczniami zaleceń zawartych w orzeczeniach
i opiniach wydanych przez PPP. 

Zajęcia z uczniami, ankiety, prezentacje multimedialne.


PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

1.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo

Zaznajomienie z przepisami BHP drogami ewakuacyjnymi w szkole.


Zachowanie bezpieczeństwa na lekcjach i przerwach.


Systematycznie przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze „do” i „ze” szkoły.



Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, nawiązywaniem znajomości, podróżami, aktywnością
w okresach wolnych od nauki.  , wypoczynku nad wodą, itp.


Upowszechnianie zasad bezpiecznego i refleksyjnego  korzystania z komputera, tabletów, telefonów komórkowych, telewizji, itp.


Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem
z Internetu.


Kształtowanie gotowości
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

Lekcje wychowawcze, apele, zajęcia warsztatowe. Ćwiczenia praktyczne.

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania
z policjantem, strażakami.

Zajęcia z pielęgniarką szkolną, nauczycielem przyrody, wychowania fizycznego.

Czytanie literatury dotyczącej tematu.

2.

Przeciwdziałanie agresji w szkole

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz prawnych skutków ich stosowania.


Uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjami.


Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowania się
w sytuacjach konfliktowych
i problemowych.


Monitorowanie zjawiska agresji
w szkole i jej diagnozowanie.

Lekcje wychowawcze. Projekcja filmów. Zajęcia warsztatowe. Odgrywanie scenek dramowych, apele, gazetki, ankiety, spotkania z policjantem, kuratorem sądowym

3.

Uświadomienie zagrożeń związanych z używkami: papierosy, także elektroniczne, alkohol, narkotyki, dopalacze, napoje energetyzujące

Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat wpływu środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka: przyczyny, objawy  i konsekwencje ich używania, instytucjach świadczących pomoc 



Lekcje wychowawcze, pogadanki, filmy, ulotki, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne, realizacja programów profilaktycznych lub ich elementów, ankiety, konkursy, spektakle profilaktyczne, szkolenia dla rodziców
i nauczycieli.

4.

Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.


Propagowanie wiedzy
o społecznych mechanizmach wywierania wpływu
i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi.


Podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz  rodziców i opiekunów.

Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, dyskusje, rozmowy, pogadanki.

5.

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym – wspieranie uczniów mających trudności w nauce i w przystosowaniu w grupie.

Diagnozowanie trudności w nauce.


Analizowanie przyczyn trudności w nauce i zachowaniu.


Organizowanie konkretnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.


Budowanie motywacji do nauki.


Poznanie indywidualnego stylu uczenia się


Rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów.


Wdrażanie do efektywnej ]

i  systematycznej nauki.


Przekazywanie rodzicom wskazówek do pracy w domu
z dzieckiem.


Wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów, zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, tworzenie zespołów wsparcia. Organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

Kierowanie na badania do PPP.

6.

Współpraca  z instytucjami i stowarzyszeniami.

Współpraca z OPS 

Współpraca z PPP w Gnieźnie
i Kłecku

Współpraca z Policją

Współpraca z Sądem Rodzinnym
i kuratorami.

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki.

Współpraca z Biblioteką publiczną w Niechanowie.

Współpraca z Uczniowskim Klubem sportowym Niechan i Błyskawica

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

 

Rozwijanie i kształtowanie edukacji ekologicznej

Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego. 


Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.  


Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka. 


Wskazanie na sposoby dbania
o przyrodę ożywioną
i nieożywioną. 

Udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, udział uczniów
w konkursach ekologicznych.

Praca koła ekologicznego. 

Organizowanie zajęć w terenie. Realizacja ścieżki ekologicznej. 

Pogadanki tematyczne

 

VIII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

W wyniku realizacji powyższego programu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość refleksji nad swoim dotychczasowym życiem i postawami wobec otaczającego ich świata. Zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pomogą im uporządkować własny świat wartości i przygotować się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu.

Rozwiną i udoskonalą swój system wartości, nauczą się właściwych postaw, zachowań, które pozwolą prawidłowo funkcjonować w środowisku rówieśników i dorosłych. 

Rodzice uczniów bardziej zaangażują się w proces wychowania i działania profilaktyczne, dotyczące własnych dzieci oraz uświadomią sobie fakt, że sposób w jaki ich pociechy będą funkcjonowały w społeczeństwie w przyszłości, zależy przede wszystkim od ich postaw i sposobu przekazywania wzorców osobowych i wartości.

Nauczyciele podwyższą swoje kompetencje w dziedzinie wychowania oraz profilaktyki.

 

 1. EWALUACJA PROGRAMU

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie ewaluowany raz w roku szkolnym.

Sposobami ewaluacji będą:

 • bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami,
 • analiza dokumentacji,
 • ankieta,
 • obserwacja,
 • spotkania szkolnego zespołu wychowawczego – wymiana uwag, spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,

.































 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Niechanowie jest przewidziany do realizacji na lata  2017-2022. Może być modyfikowany w trakcie realizacji. Podlega monitorowaniu i ewaluacji. Każdego roku zespół ds. programu opracuje raport z realizacji programu w danym roku szkolnym. Raport zostanie przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej analitycznej na koniec roku szkolnego.   

 

W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany harmonogram działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu.

 

Program został opracowany we współudziale rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/ RP I/ 2017/2018 z dnia 13 września 2017r. oraz Uchwałą Rady Rodziców nr 1/ 2017/2018 z dnia 26 września 2017r. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został przedstawiony Samorządowi Uczniowskiemu 28 września 2017r. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/ RP III/ 2018/2019 z dnia 11 września 2018r. oraz Uchwałą Rady Rodziców nr 5/ 2018/2019 z dnia 26 września 2018r. 

 

Skip to content