KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM M KOPERNIKA W NIECHANOWIE NA LATA 2017-2019

Opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2015r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015r. poz. 1270) oraz  Rozporządzenia MEN z 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U z 2015r. poz. 1214)

Koncepcję opracowano również w oparciu o przeprowadzoną debatę-  Profil Szkoły-  we współpracy  z Radami  Rodziców, Radami Pedagogicznymi, Samorządami Uczniowskimi obydwu szkół- Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum im. gen J. Wybickiego w Niechanowie, w roku szkolnym 2016/2017.  Na podstawie wspólnie omówionych problemów szkoły określono zadania na lata 2017-2019

 

WSTĘP:

 

Koncepcja Szkoły Podstawowej w Niechanowie jest wynikiem pracy grup fokusowych, które  spotkały się podczas panelu dyskusyjnego 11 października 2016r. Grupy składały się z przedstawicieli uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz dyrekcji szkoły. Przyjęta forma tworzenia zadań do realizacji Koncepcji w latach 2017-2019 stała się okazją do integracji szkolnego środowiska, a przede wszystkim do spojrzenia na szkołę i jej problemy z różnych punktów widzenia.  Każda grupa określiła mocne i słabe strony szkoły, wskazała najważniejsze problemy szkoły oraz zadania do realizacji w bieżącym roku szkolnym oraz na kolejne lata.

I CELE SZKOŁY:

 • Systematyczne podnoszenie jakości kształcenia;
 • Wzrost kompetencji nauczycieli poprzez systemowe doskonalenie zawodowe;
 • Motywowanie nauczycieli do realizowania innowacji pedagogicznych, stosowania nowoczesnych technologii i metod pracy służących podnoszeniu jakości pracy dydaktycznej;
 • Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli – pomoce dydaktyczne, sprzęt;
 • Troska o bezpieczeństwo w szkole;
 • Rozszerzenie oferty szkoły poprzez dostosowanie jej do potrzeb i zainteresowań uczniów;
 • Stała i systematyczna współpraca z rodzicami;
 • Motywowanie uczniów do nauki;

II   MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Uczeń naszej szkoły zna, wie, umie, potrafi, jest …..(postawy)

 • Wie, że zdobywanie wiedzy i umiejętności jest kluczem do własnego sukcesu;
 • Zna własne wartości i kieruje się nimi w dokonywaniu wyborów;
 • Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w otaczającym świecie;
 • Umie porozumiewać się w języku angielskim w codziennych sytuacjach i rozumie potrzebę doskonalenia kompetencji językowych ;
 • Posługuje się na poziomie podstawowym technologią informacyjną;
 • Jest przygotowany do kontynuowania nauki w gimnazjum;
 • Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;
 • Utożsamia się ze swoją małą i dużą ojczyzną;
 • Jest przygotowany do odbioru różnych form kultury
 • Posiada wiedzę o integracji europejskiej, ma poczucie tożsamości europejskiej;
 • Jest otwarty, dociekliwy, dąży z uporem do celu;
 • Okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom;
 • Potrafi współpracować w grupie;
 • Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego;
 • Kieruje się w życiu uczciwością, sumiennością i tolerancją.

 

III   MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM

Uczeń naszej szkoły zna, wie, umie, potrafi, jest …..(postawy)

 • Zna podstawową wiedzę niezbędną dla dalszego kształcenia i życia;
 • Posiada wiedzę o zagrożeniach współczesnego świata;
 • Zna kulturę, historię, zwyczaje małej ojczyzny i własnego kraju;
 • Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym;
 • Dzieli się własną wiedzą z innymi i potrafi współpracować w zespole;
 • Wyszukuje informacje z różnych źródeł;
 • Potrafi dostrzegać i rozwiązywać problemy;
 • Posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem;
 • Zna i posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym, odczuwa potrzebę doskonalenia umiejętności językowych;
 • Cechuje go konsekwencja w dążeniu do celu;
 • Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym;
 • Jest odpowiedzialny, asertywny i ma poczucie własnej wartości;
 • Potrafi zachowywać się kulturalnie , tolerancyjnie i przestrzega norm społecznych;
 • Szanuje innych ludzi, zarówno rówieśników i dorosłych;
 • Jest uczciwy, życzliwy i empatyczny

IV WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest szkołą życzliwą i przyjazną uczniowi. Cechują ją otwartość na problemy uczniów i nowoczesność. Istotna jest współpraca z rodzicami i zaangażowanie ich w życie szkoły.  Dbamy o bezpieczeństwo i stwarzamy optymalne warunki dla rozwoju naszych uczniów. Kształtujemy postawy uczniów oparte na szacunku dla drugiego człowieka. Rozwijamy i utrwalamy wiedzę o dziedzictwie kulturowym naszej małej ojczyzny, naszego kraju i Europy.  Dbamy, by nasi uczniowie byli otwarci na współczesne zdobycze cywilizacyjne, jednocześnie znając ich zagrożenia. Uczymy dbać o środowisko naturalne.

MISJA SZKOŁY

Oferujemy naszym uczniom dobre warunki lokalowe i wyposażenie, które pozwolą na wszechstronny rozwój. Wzbogacamy i modyfikujemy, według potrzeb uczniów, ofertę szkoły: koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, opiekę psychologiczno- pedagogiczną. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, by nasi uczniowie kształtowali postawy zarówno moralne jak i obywatelskie. Stwarzamy warunki do twórczej i aktywnej działalności uczniowskiej, zachęcamy i motywujemy naszych podopiecznych do osiągania sukcesów. Rozbudzamy szacunek do nauki i poszukiwania wiedzy z różnych źródeł. Szkoła zachęca do działań nieszablonowych, zespołowych i twórczych. Dbamy o jak najlepszą atmosferę w pracy i nauce.   Przygotowujemy uczniów do radzenia sobie w życiu, poprzez pokonywanie trudności i rozwiązywanie problemów. Uczymy tolerancji, poczucia sprawiedliwości, uczciwości i szacunku dla ludzi.

V  OKREŚLENIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON SZKOŁY

Perspektywa

Mocne strony szkoły

Słabe strony szkoły

Uczniowie

– zapisywanie przez nauczycieli  terminów sprawdzianów, testów, prac pisemnych w e-dzienniku;

– odnowienie ścian w szkole;

– wyposażenie szkoły w tablice multimedialne;

– dobra atmosfera panującą między nauczycielami i uczniami;

– możliwość rozwoju uczniów w sporcie;

– organizowanie próbnych alarmów ewakuacyjnych;

– obiady dla uczniów;

– spędzanie przerw na powietrzu;

-ciekawe lekcje wychowawcze;

– brak mundurków;

– łatwy dostęp do dyrekcji Szkoły;

– dobra organizacja zawodów sportowych.

 

– brak możliwości poprawy niezapowiedzianych kartkówek;

– mała liczba zajęć praktycznych;

– zbyt wysoka skala procentowa prac pisemnych;

– zwolnienia uczniów z zajęć osobiście przez rodziców;

– mała liczba ławek na holach szkoły;

– zbyt mało wycieczek;

– niedziałające zegary w holu szkoły;

– niewłaściwe zachowanie niektórych nauczycieli np. faworyzowanie uczniów, niestosowne komentarze, brak samokrytycyzmu;

– brak znajomości wśród niektórych uczniów zasad dobrego wychowania;

– mała hala sportowa, konieczność odnowienia szatni,  przeciekający dach;

–  brak placu zabaw dla najmłodszych dzieci;

– zbyt mała liczba kółek zainteresowań;

– brak szafek dla uczniów;

– konieczność remontu łazienek na I i II piętrze;

– zbyt mała liczba godzin pracy pielęgniarki;

– program „Owoce w szkole” zarezerwowany tylko dla klas I-III

Rodzice

– dobrze skonstruowany plan lekcji;

– organizacje konkursów;

– bardzo dobra współpraca z rodzicami i organizacjami pozarządowymi;

– prawidłowe zarządzanie szkołą;

– dobra organizacja przewozów szkolnych;

– rozbudowa monitoringu w szkole;

– utrzymanie porządku i czystości
w szkole;

– wysoki poziom nauczania;

– organizacja dodatkowych zajęć w szkole;

– jednozmianowość.

– błędy w przekazywanych informacjach  w e-dzienniku;

– niskie wyniki nauczania języków obcych;

– elewacja budynku szkoły;

– zbyt mało pomieszczeń świetlicy szkolnej;

– za mało stojaków na rowery

– niewystarczające wyposażenie w meble: stoły i krzesła, szafki w salach lekcyjnych;

– brak dostępu do wody pitnej- dystrybutory;

– stary sprzęt nagłaśniający

 

Nauczyciele

– możliwość podziału klas na grupy na językach obcych i informatyce;

– dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, indywidualizacja procesu nauczania, różnorodność metod nauczania;

– warunki pracy i nauki sprzyjające rozwojowi uczniów i nauczycieli;

– organizacja pracy szkoły: pomoc psychologa, pedagoga, pielęgniarki, funkcjonowanie świetlicy szkolnej;

– wzrastająca liczba uczniów, wyrażających chęci udziału w konkursach, rosnące sukcesy uczniów;

– aktywność uczniów, zwłaszcza w zakresie działalności wolontariatu, podczas akcji charytatywnych;

– duże zaangażowanie niektórych rodziców w życiu szkoły;

– troska dyrekcji o rozwój zawodowy nauczycieli.

 

–  bezpieczeństwo na terenie szkoły

( parkingi ), wjazdy rodziców przywożących do szkoły dzieci samochodami przed godziną 8.00;

– brak dodatkowego odwozu
(ok godz. 16.00 ) dzieci dojeżdżających, co uniemożliwia ich udział w zajęciach pozalekcyjnych;

– ograniczony dostęp do Internetu (zbyt mało punktów dostępowych);

– konieczność poprawy oświetlenia w salach oraz doposażenia w sprzęt m.in. komputery i głośniki oraz  meble;

– niedziałający radiowęzeł;

– konieczność doposażenia komputerów w aktualizacje oprogramowania OFFICE

– konieczność zmiany krzeseł i stołów w sali nr 15 I p;

– niskie wyniki egzaminów gimnazjalnych, zbyt mała liczba zmotywowanych do nauki uczniów;

– trudności w nawiązaniu współpracy z niektórymi rodzicami, uczniów mających problemy w nauce.

 

Pracownicy administracji i obsługi

Dobra współpraca z nauczycielami Bardzo dobra współpraca z dyrekcją

-słaba jakość mebli

-brak windy w szkole

– brak wózków do sprzątania oraz odkurzaczy;

–  problemy z gołębiami;

-brak pieca konwekcyjnego w kuchni;

– ograniczenia w dowozie towarów do kuchni

 

 

VI     NAJWAŻNIEJSZE  PROBLEMY  SZKOŁY

Do najważniejszych problemów szkoły zaliczono:

 1. Braki w wyposażeniu szkoły w szafki dla uczniów, stoły i krzesła w salach lekcyjnych.
 2. Doposażenie szkoły w dodatkowe punkty dostępowe wzmacniające odbiór sieci WIFI.
 3.  Przeprowadzenie remontu łazienek na I i II piętrze szkoły.
 4.  Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni.
 5. Zakup wózków do przewozu sprzętu do sprzątania.
 6. Aktualizacja oprogramowania  komputerów w pracowniach informatycznych.
 7. Uruchomienie radiowęzła szkolnego i zakup głośników do sal lekcyjnych.
 8. Urządzenie placu zabaw dla najmłodszych uczniów.
 9. Kształtowanie kultury osobistej uczniów.
 10. Lepsza organizacja prac pielęgniarki szkolnej.

VII      ZADANIA NA NAJBLIŻSZY ROK 2016/2017

Lp

Zadania organizacyjne do realizacji

Termin realizacji

odpowiedzialni

Uwagi o realizacji

1.

Spotkanie z Wójtem, pracownikami UG, Policją, Rodzicami i Dyrekcją Szkoły dot. modernizacji wjazdu na teren szkoły, oznakowania wjazdu na parking, celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Listopad 2016r.

Dyrektor szkoły

Spotkanie odbyło się 9 listopada 2016r. Ustalono założenie opłotowania wokół parkingu przed budynkiem szkoły oraz poszerzenie wjazdu na teren szkoły.

2.

Zwiększenie zajęć tanecznych i gimnastycznych, pozalekcyjnych

Październik 2016

Dyrektor szkoły,

Od października odbywają się dodatkowe zajęcia jumping, tańca młodzieżowego, jak również drugi rok trwają zajęcia gimnastyczne  z użyciem trampolin prowadzone m.in. dla rodziców

3.

Zwiększenie punktów dostępowych WIFI

Grudzień 2016

Dyrektor szkoły, informatycy

Zadanie wykonano

4.

Zakup wózków do przewożenia sprzętu do sprzątania

Styczeń – luty 2017r.

 

Dyrektor szkoły

Zadanie wykonano

5

Poprawa wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

W dalszym ciągu zadanie do wykonania

6

Wprowadzenie dni tematycznych według pomysłu uczniów

W II semestrze

Opiekunowie Samorządów Uczniowskich

Zadanie do wykonania

7

Zainstalowanie nowych zegarów i dzwonków, w tym  w starym budynku szkoły

 

Styczeń – luty 2017

Dyrektor

 

Zadanie wykonano

8.

Aktualizacja oprogramowania

Maj 2017

Informatycy, dyrektor

Zadanie do wykonania

9

Dostosowanie oferty zajęć do potrzeb uczniów

Wrzesień- listopad 2016r

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog

Zadanie wykonano

 

VIII  ZADANIA NA LATA 2017-2019

Lp

Zadania do realizacji

Termin realizacji

odpowiedzialni

Uwagi o realizacji

1.

Poprawa wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych, zastosowanie metod pracy motywujących uczniów do nauki.

Lata 2017-2019

Wszyscy nauczyciele, liderzy zespołów przedmiotowych

W dalszym ciągu zadanie do wykonania

1

Zakup nagłośnienia

Luty-  marzec 2017

Dyrektor

Zadanie wykonano

2.

Opracowanie kryteriów wpływających  na ocenę z zachowania.

 

Sierpień 2017

Zespoły wychowawcze, pedagog psycholog, udział rodziców i uczniów

Zadanie do wykonania

3.

Konsultacje uczniów, rodziców i nauczycieli – wspólne ustalenia skali oceniania za prace pisemne

Maj 2017

Wychowawcy klas, liderzy zespołów przedm. SU, Rodzice

Zadanie do wykonania

3.

Doposażenie szkoły w meble, sprzęt mulimedialny, pomoce naukowe, szafki dla uczniów

Lata 2017-2019

Dyrektor szkoły

Zadanie do wykonania

4.

Organizacja pracy pielęgniarki, dostosowana do potrzeb szkoły

2018

Pielęgniarka szkolna

Zadanie do wykonania

5.

Uruchomienie placu zbaw dla najmłodszych uczniów

2018-2019

Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym

Zadanie do wykonania

6.

Założenie kolców na dachu szkoły celem przeciwdziałania uciążliwym gołębiom. 

2018-2019

Dyrektor

Zadanie do wykonania

7

Zaadoptowanie budynku dawnego przedszkola na świetlicę lub salę gimnastyczna dla klas I-III.

2018-2019

Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym

Zadanie do wykonania

8

Zapewnienie dodatkowej sali świetlicowej, organizacja zajęć świetlicowych

2018

Dyrekcja szkoły , kierownik świetlicy

Zadanie do wykonania

9.

Uruchomienie radiowęzła szkolnego i zakup głośników do projektorów.

2018/19

Dyrektor

Zadanie wykonano

10.

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni

2018

Dyrektor /Kierownik świetlicy

Zadanie wykonano

 

IX PRZYJĘCIE  KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

Koncepcja Pracy Szkoły została opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2015r w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz. U z 2015 poz. 1270); Rozporządzenia MEN z 6 sierpnia 2015r w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U z 2015r. poz. 1214).

Koncepcję  opracowano również w oparciu o przeprowadzony panel dyskusyjny –  we współpracy  z Radami  Rodziców, Radami Pedagogicznymi, Samorządami Uczniowskimi obydwu szkół- Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum im. gen J. Wybickiego w Niechanowie, w roku szkolnym 2016/2017.

Na podstawie wspólnie omówionych problemów szkoły określono zadania na lata 2017-2019.

Koncepcję Pracy Szkoły przyjęto Uchwałą NR 8/ RP/V/2016/2017  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika z dnia 23 listopada 2016r.oraz Uchwałą
NR 9/ RP/IV/2016/2017
 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. gen J. Wybickiego
w Niechanowie z dnia 24 listopada 2016r.

Koncepcję przyjęły Uchwałami Rady Rodziców obydwu szkół

 

Skip to content