Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://spniechanowo.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie  dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niechanowo.

 Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej – 1 września 2014r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej -1 kwietnia 2021r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2021-03-25

Link do raportu: raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Pod adresem https://spniechanowo.pl  dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie

Sekretariat Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie

Telefon: 61 4272114 

E-mail: sekretariat@spniechanowo.pl

Fax/ Telefon: 61 4272114

ul. Różana 33

62-220 Niechanowo

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie  dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie  pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie

Ul. Różana 33

62-220 Niechanowo

E-mail: dyrektor@spniechanowo.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek ul. Różana 33,  62-220 Niechanowo

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony północnej. Wejście znajduje się na równolegle do chodnika od ul Różanej. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na wózkach.  Na parterze budynku znajduje się portiernia, gabinet dyrektora, psychologa, kuchnia, stołówka, świetlica i sale lekcyjne oraz przejście do hali sportowej. Na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat szkoły, gabinet wicedyrektora, pomieszczenie dla księgowej i inspektora ds. kadr, biblioteka, sale lekcyjne. Na drugim piętrze znajduje się gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki, sale lekcyjne. W budynku nie ma wind ani podjazdów na poziomy sal lekcyjnych. Do kompleksu sportowego (sal gimnastycznych i szatni sportowych) można wejść z poziomu budynku głównego i od strony boisk szkolnych oraz parkingu.

Toalety znajdują się na każdym piętrze i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brakuje jednak dostępu dla osób na wózkach 

Na terenie budynków szkolnych znajduje się parking.

Na parkingu przy szkole nie ma wyznaczonego miejsca dla niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content